Hlavní stránka Organizace, instituce, galaxigrafie, ...
Galaktické Impérium filosofie historie struktura osobnosti technika temná strana kultura

Galaktické Impérium je svět, který má své zákony. Ten svět lze zkoumat z mnoha a přesto nikdy nevystihnete vše.


Galaxigrafie

Galaxie

Imperial City (Coruscant)

Byss


Organizace a instituce

COMPNOR a ISB

Imperiální armáda

Imperiální flotila

Imperiální rozvědka

Černé slunce


Pohled na Byss

Eclipse a ISD nad Byssem

Usedlost na Byssu

Flotila Byssu

Adepti na Byssu

Imperiální citadela

Eclipse II

Další pohled na Byss


Byss

V Hlubokém Jádru, v oblasti galaxie, kde jsou hvězdy i jiná vesmírná tělesa tak blízko sebe, že existuje jen nemnoho bezpečných cest skrze pokroucený časoprostor, v tomto srdci známého vesmíru se nachází podivuhodná dvojhvězda tvořená modrým obrem a trpaslíkem. Okolo ní obíhala dnes již mytická planeta Byss.

V jitřních časech Galaktického Impéria došlo k prudkému rozšíření dosavadních hranic daných Starou Republikou. Byly objevovány, dobývány i znovudobývány mnohé světy, jednotky Impéria dosáhly a překročily všechny dosavadní meze. Během expanze v oblasti Světů Jádra tak byl objeven i Byss. Už první objevitelé museli být ohromeni jeho panenskou krásou. Celá planeta byla ozářena namodralým světlem svých sluncí, které vytvářelo působivé scenérie, když pod jeho vlivem myriády řas a planktonu dodávaly řekám a jezerům fluorescenční jas. Po celé planetě vládlo mírné teplé klima, poklidný běh života nebyl přerušován žádnými sopečnými erupcemi ani zemětřeseními. Byss byl také zprvu téměř neobydlený, jen drobní noční a neškodní živočichové se proháněli skrze planiny primitivních rostlin. Byss byl utajený ráj, který upoutal císařovu pozornost. Nejvyšší Vládce záhy po objevu začal rozvíjet plán, který měl udělat z Byssu středobod galaxie.

Císař započal s přetvářením a povznášením Byssu - se záměrem, že z něj učiní novou hlavní planetu Galaktického Impéria a své sídlo. Investoval nezměrné bohatství nejen do výstavby překrásných budov (v čele s hrdě se tyčící Imperiální citadelou), které důstojným způsobem zdobily povrch posvátné planety, ale také do silné obranné struktury Byssu. Právě v tamních loděnicích vznikly skvosty jako Eclipse I, II a Sovereign Star Destroyery - největší válečné lodě, jaké kdy galaxie spatřila. Nesmíme zapomenout na Galaxy Gun, superzbraň s dostřelem na obrovské vzdálenosti (díky šíření projektilů hyperprostorem), která jistý čas pobývala na orbitě planety. Kolem Byssu se v průběhu let doopravdy soustředila jedna z nejničivějších ozbrojených sil všech dob.

Planeta se stala brzy domovem pro zhruba 20 miliard bytostí. V první vlně osídlení se nacházeli příslušníci podřadných druhů, ti se účastnili tzv. velké rekolonizace. Po nich přišli další a další praví obyvatelé Impéria, kteří vyslyšeli volání nejdokonalejší planety, aby zde za odměnu mohli pobývat v imperiálním ráji a zcela se podřídit císařově Temné straně.

Ano, Byss byl planetou natolik poznamenanou Temnou stranou, že ovlivňovala nejen její obyvatele, ale i planetu samotnou. Již brzy po objevení soustavy byli na Byss dovezeni AgriCorps, kteří byli shromážděni během Velké jediské čistky. (AgriCorps byly zemědělské oddíly neúspěšných čekatelů na titul padawana, kteří ušli pozornosti Jediů či byli příliš slabí.) Po příletu na Byss bylo pár z nich vytrénováno na Temné Jedi či Inkvizitory, například Nejvyšší inkvizitor Tremayne. Avšak slabí byli zabiti lordem Vaderem. V Citadele se nacházely rozsáhlé alchymistické laboratoře, klonovací komplex i výcvikové středisko pro nové Adepty. Četné pokusy sithského černokněžnictví císaře a jeho žáků byly prováděny s pomocí životní energie ostatních obyvatel Byssu, kteří tak mohli alespoň částečně splatit dluh za svůj bezstarostný život. Výsledkem mnoha zajímavých bádání jsou kupříkladu alchymističtí Imperiální strážci.

Císař snil o tom, že jednoho dne již nebude třeba armád, které by bránily Galaktické Impérium. Snil o dosažení takové úrovně síly, která by zabezpečila galaxii mír bez použití zjevné moci. V jeho Temném Impériu měli po jeho boku stát potomci lorda Vadera, jakožto pokračovatelé Silou mimořádně obdařeného aristokratického rodu, Proroci Temné strany měli být dvořany a Inkvizitoři rytíři. On sám by vládl říši na věky, neboť prohlédl tajemství věčného života - přenos duše vždy do čerstvých klonů. Byss by byl centrem všeho dění, protože se již stal prototypem společnosti řízené teokracií Temné strany, jejímž motorem je pohlcování přebytečné Síly z dostupných podrobených subjektů a její usměrňování správným směrem.

Šest let po smrti císaře u Endoru začala mohutná protiofenzíva znovuzrozeného císaře, galaxie mohla být zachráněna. Byss však byl ke sklonku kampaně zničen, když do něj narazil zbloudilý projektil z Galaxy Gun, na kterou byl svržen druhý Eclipse. Nespočet bytostí zahynulo a planeta s nimi. Z nejkrásnější planety zbyly trosky, v nichž však stále koluje Temná strana Síly, která tu kdysi byla tak mocná. Část této moci byla později užita při neúspěšném pokusu o zničení Nového Řádu Jedi. Jinak však již Byss spí, tak jako jiná místa, která jsou památkou na minulou slávu.

Eclipse na orbitě Byssu